Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • Informacja dla osób głuchoniemych

  Informacja dla osób głuchoniemych
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Treść strony

Sprawozdanie za rok 2004

W 2004r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie wpłynęło ogółem 1553 spraw, zaś w 2003 r. wpłynęło 2054 sprawy. Tym samym w 2004r. wpłynęło o 501 spraw mniej niż w roku poprzednim (tj. o 24,39 %). Na dzień 31 grudnia 2004r. na rozprawach załatwiono 2682 sprawy (w tym 2540 wyrokiem), na posiedzeniach niejawnych - 651 spraw (w tym 498 skarg odrzucono); ogółem w 2004r. załatwiono 3180 spraw.

      W dniu 1 stycznie 2005r. do załatwienia pozostało ogółem 1997 skarg oraz 23 skargi na bezczynność organów administracji publicznej. Dla porównania zaległości w poprzednich latach odpowiednio wynosiły: w 2004r. - 3777 sprawy, w 2003r. – 4001 spraw, w 2002r. - 3613 sprawy, a w 2001r. – 2943. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zatem istotne zmniejszenie zaległości w porównaniu do roku poprzedniego: o 1780 spraw tj. o 47,12 % w stosunku do 1 stycznia 2004r.

     

Wpływ skarg objętych właściwością Sądu był następujący :

Województwo Podkarpackie ogółem 1478 skargi w tym:

      Administracja rządowa (Wojewoda i podległe mu agendy) skarg 815

      Dyrektor Izby Skarbowej                                                        skarg 290

      Dyrektor Izby Celnej                                                               skarg 129

 Samorządowe Kolegia Odwoławcze:

                  Krosno                                                                      skarg 47

                  Przemyśl                                                                  skarg 67

                  Rzeszów                                                                   skarg 87

                  Tarnobrzeg                                                               skargi 43

                             Ogółem skarg                                                244

     

 

Skargi na decyzje Kierownika Urzędu ds. Kombatantów

i Osób Represjonowanych w Warszawie

Wpływ w latach 2001-2004 przedstawiał się następująco:

rok:                 2001   2002   2003   2004

liczba skarg:   503     71       75       75

 

 

            Skargi wedle kryterium najliczniejszych wpływów wynosiły:

 

2001

2002

2003

2004

 

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

Podatki

920

30,75

863

32,80

505

24,58

403

25,94

Budownictwo

360

12,03

362

13,76

358

17,42

202

13,00

Drogi publiczne

30

1,00

206

7,83

81

3,94

140

9,01

Pomoc społeczna

128

4,27

125

4,75

70

3,40

92

5,92

Geodezja

76

2,54

76

2,89

80

3,89

88

5,66

Kombatanci

503

19,13

71

2,70

75

3,65

75

4,82

 

 

            W okresie sprawozdawczym największy wpływ odnotowano w sprawach podatkowych (403 sprawy), co stanowi 25,94 % ogólnego wpływu skarg.

 

            Ogółem w sprawach samorządowych wpłynęło 48 skarg: 8 skarg wniosły jednostki samorządu terytorialnego na rozstrzygnięcia organów nadzorczych, zaś 36 skarg wniesiono na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U . z 2001r. Nr 142, poz.1591), 4 skargi wniesiono na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592).

            Na rozstrzygnięcia nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wniesione zostały 3 skargi.

            W porównaniu do 2003 r., wpływ skarg w prezentowanej grupie spraw był mniejszy o 48 skarg.

 

            Sposób załatwienia skarg w sprawach samorządowych był następujący:

 - uwzględniono 53

 - oddalono 19

 - załatwiono w inny sposób 11

 

            Skuteczność skarg w najliczniej wpływających za ostatnie cztery lata w ujęciu procentowym była następująca:

 

 

2001

2002

2003

2004

Podatki

25,06

42,44

43,80

30,06

Budownictwo

39,48

33,13

29,26

30,42

Drogi

85,71

50,00

92,22

86,76

Pomoc społeczna

15,62

26,31

26,53

13,13

Geodezja

23,33

37,83

31,57

37,50

Kombatanci

17,04

24,30

31,41

31,59

 

Wedle rodzaju organów skuteczność skarg w ujęciu procentowym była następująca:

 Wojewoda Podkarpacki i podległe mu organy

            administracji rządowej                    33,55 %

            Dyrektor Izby Skarbowej                 34,67 %

            Kierownik Urzędu ds. Kombatantów

            i Osób Represjonowanych              31,59 %

            Dyrektor Izby Celnej                       17,02 %

            Samorządowe Kolegia Odwoławcze:

                                   Krosno                       62,28 %

                                   Przemyśl                   33,75 %

                                   Rzeszów                    25,17 %

                                   Tarnobrzeg                21,73 %

 

            Dane liczbowe za 2004r. wskazują na największą skuteczność skarg w przypadku Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie, zaś na najmniejszą - w przypadku Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu.

 

            W 2004r. w postępowaniu przed Sądem brali udział pełnomocnicy organów administracji publicznej oraz samorządowych kolegiów odwoławczych w 1236 przypadkach (tj. 46,08 %), adwokaci i radcowie prawni - jako pełnomocnicy stron skarżących lub uczestników na prawach stron w 456 przypadkach (tj. 17 %) oraz w 57 przypadkach doradcy podatkowi.

 

            Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie zgłosił udział w 43 sprawach, co stanowiło 1,60 % spraw rozpoznanych na rozprawach. Udział Prokuratora dokumentowany był stosownymi pismami procesowymi.

 

            Zdecydowana większość skarg wniesiona została przez osoby fizyczne. Na ogólną ilość 1553 skarg osoby fizyczne wniosły 1190 skarg, tj. 76,62 %. Pozostałe skargi były wnoszone przez różnorakie podmioty nie będące osobami fizycznymi. W sprawach podatkowych i celnych liczne były przypadki wnoszenia skarg przez podmioty gospodarcze, działające w formach spółek prawa handlowego, cywilnego itp.

 

W roku 2004 od orzeczeń wydanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wniesiono 215 skargi kasacyjne. W 66 przypadkach skargi kasacyjne zostały załatwione przez WSA w Rzeszowie. Natomiast 143 skargi kasacyjne przekazano do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

 

Skuteczność skarg kasacyjnych rozpoznanych przez NSA w 2004r., przedstawia się następująco:

Ilość skarg kasacyjnych rozpoznanych……………………11, w tym:

Ilość skarg kasacyjnych odrzuconych……………………...0

Ilość skarg kasacyjnych oddalonych……………………….6

Ilość skarg kasacyjnych uwzględnionych………………….5

 

W roku 2004 na postanowienia wydane przez WSA w Rzeszowie wniesiono 78 zażaleń; z tej liczby 19 zażaleń zostało załatwionych przez WSA w Rzeszowie, natomiast 58 zażaleń przekazano do NSA.

Skuteczność zażaleń rozpoznanych przez NSA w 2004r., przedstawia się następująco:

Ilość zażaleń rozpoznanych……………………………….23, w tym:

Ilość zażaleń odrzuconych………………………………….0

Ilość zażaleń oddalonych………………………………….22

Ilość zażaleń uwzględnionych………………………………1

 

Ponadto w 2004r., Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznawał skargi kasacyjne od orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Rzeszowie wydanych przed 1 stycznia 2004r. Skargi te zostały wniesione na podstawie art.101 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271 z późn. zm.).

Skuteczność tego środka zaskarżenia przedstawia się następująco :

Ilość skarg kasacyjnych rozpoznanych …………………….32, w tym:

Ilość skarg kasacyjnych odrzuconych ……………………...15

Ilość skarg kasacyjnych oddalonych………………………..10

Ilość skarg kasacyjnych uwzględnionych…………………....7

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: WIS WSA w Rzeszowie
  data wytworzenia: 2011-01-03
 • opublikował: Paweł Lewandowski
  data publikacji: 2021-01-19 11:15

Sprawozdanie za rok 2005

Uwagi ogólne

 

W 2005r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie (zwanym dalej WSA lub Sądem) zatrudnionych było 12 sędziów  NSA, 5 sędziów WSA, 4 asesorów, 4 referendarzy i 5 asystentów (stan na dzień 31 grudnia 2005r.) Z dniem 28 sierpnia 2005r. jeden sędzia NSA przeszedł w stan spoczynku.

W 2005r. do WSA wpłynęło ogółem 1688 spraw, zaś w 2004 r. wpłynęło 1553 sprawy. Tym samym  w 2005r. wpłynęło o 135 spraw więcej niż w roku poprzednim (tj. o 8,69 %). Na dzień 31 grudnia 2005r. na rozprawach załatwiono 1972 sprawy (w tym 1878 wyrokiem), na posiedzeniach niejawnych - 608 spraw  (w tym 462 skarg odrzucono); ogółem w 2005r. załatwiono 2580 spraw.

W dniu l stycznia 2006r. do załatwienia pozostało ogółem 1105 skarg oraz 23 skargi na bezczynność organów administracji publicznej. Dla porównania zaległości   w poprzednich latach odpowiednio wynosiły: w 2005r. – 1997, w 2004r. - 3777 sprawy, w 2003r. - 4001 spraw,  w 2002r. - 3613 sprawy, a w 2001r. - 2943. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zatem istotne zmniejszenie zaległości w porównaniu do roku poprzedniego: o 892 spraw tj. o 44,66 %  w stosunku do l stycznia 2005r.

 

Wpływ skarg objętych właściwością Sądu był następujący :

Województwo Podkarpackie ogółem 1688 skargi, w tym:

Administracja rządowa (Wojewoda i podległe mu agendy)      skarg 631
Dyrektor Izby Skarbowej                                                                                 skarg 345
Dyrektor Izby Celnej                                                              skarg 136
Samorządowe Kolegia Odwoławcze:

Krosno                                                                    skarg 133
Przemyśl                                               skarg  53
Rzeszów                                               skarg 187
Tarnobrzeg                                           skargi  81
Ogółem                                               skarg  454

   

                                  

Skargi na decyzje Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie

Wpływ w latach 2001-2005 przedstawiał się następująco:

  rok:                2001   2002   2003   2004   2005

 liczba skarg:   503        71       75       75         60        

                                  Skargi wedle kryterium najliczniejszych wpływów wynosiły:

 

 

Lp

 

 

 

 

2001

 

2002

 

2003

 

2004

 

2005

liczba

 

%

 

liczba

 

%

 

liczba

 

%

 

liczba

 

%

 

liczba

 

%

 

 1.

Podatki

 

920

 

30,75

 

863

 

32,80

 

505

 

24,58

 

403

 

25,94

 

476

28,19

 2.

Budownictwo

 

360

 

12,03

 

362

 

13,76

 

358

 

17,42

 

202

 

13,00

 

269

15,93

 3.

Pomoc społeczna

 

128

 

  4,27

 

125

 

 4,75

 

70

 

  3,40

 

92

 

5,92

 

124

 7,34

 4.

Kombatanci

 

503

 

19,13

 

  71

 

 2,70

 

75

 

  3,65

 

75

 

4,82

 

 60

 3,55

 5.

Geodezja

 

  76

 

  2,54

 

  76

 

 2,89

 

80

 

  3,89

 

88

 

5,66

 

 58

 3,43

W okresie sprawozdawczym największy wpływ odnotowano w sprawach podatkowych (476 spraw), co stanowi 28,19 % ogólnego wpływu skarg.

Ogółem w sprawach samorządowych wpłynęło 39 skarg: 11 skarg wniosły jednostki samorządu terytorialnego na rozstrzygnięcia organów nadzorczych, zaś 26 skarg wniesiono na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591), 2 skargi wniesiono na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592).

Na rozstrzygnięcia nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wniesiono 7 skarg.

W porównaniu do 2004 r., wpływ skarg w prezentowanej grupie spraw był mniejszy o 9 skargi.

Sposób załatwienia skarg w sprawach samorządowych był następujący:

uwzględniono                         3

oddalono                                 17

załatwiono w inny sposób    12

Skuteczność skarg w najliczniej wpływających za ostatnie 5 lat w ujęciu procentowym była następująca:

 Lp.

 

 

2001

 

2002

 

2003

 

2004

 

2005

 1.

Podatki

 

25,06

 

42,44

 

43,80

 

30,06

 

15,38

 2.

Budownictwo

 

39,48

 

33,13

 

29,26

 

30,42

 

22,11

 3.

Pomoc społeczna

 

15,62

 

26,31

 

26,53

 

13,13

 

12,82

 4.

Kombatanci

 

17,04

 

24,30

 

31,41

 

31,59

 

15,55

 5.

Geodezja

 

23,33

 

37,83

 

31,57

 

37,50

 

31,25

Wedle rodzaju organów skuteczność skarg w ujęciu procentowym była następująca (w zaokrągleniu do jedności):
Wojewoda Podkarpacki i podległe mu organy
administracji rządowej                                                          28 %
Dyrektor Izby Skarbowej                                    23 %
Kierownik Urzędu ds. Kombatantów
i Osób Represjonowanych                                   16 %
Dyrektor Izby Celnej                                              6 %
Samorządowe Kolegia Odwoławcze:

Krosno                                   25 %

Przemyśl                                28 %

Rzeszów                      40 %

Tarnobrzeg                            24 %

 

Dane liczbowe za 2005r. wskazują na największą skuteczność skarg w przypadku Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, zaś na najmniejszą -  w przypadku Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu.

 

 

W 2005r. w postępowaniu przed Sądem brali udział pełnomocnicy organów administracji publicznej oraz samorządowych kolegiów odwoławczych w 854 przypadkach, adwokaci i radcowie prawni – jako pełnomocnicy stron skarżących lub uczestników na prawach stron w 344 przypadkach oraz w 32 przypadkach doradcy podatkowi.

Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie zgłosił udział w 15 sprawach, co stanowiło 0,58% spraw rozpoznanych na rozprawach. Udział Prokuratora dokumentowany był stosownymi pismami procesowymi.

Zdecydowana większość skarg wniesiona została przez osoby fizyczne. Na ogólną ilość 1688 skarg osoby fizyczne wniosły 1462 skarg, tj. 86,61 %. Pozostałe skargi były wnoszone przez:

- osoby prawne                                                      - 222

- organizacje społeczne                         -     3

- prokuratora                                        -     1

Udział w postępowaniu przedstawiał się następująco:

- pełnomocnicy administracji państwowej                                                      -  271

- adwokaci jako pełnomocnicy skarżących i uczestników                              -  113

- radcowie prawni jako pełnomocnicy skarżących i uczestników                           -  229

- doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi                                                     -    32

- prokuratorzy                                                                                                                                       -    15

W roku 2005 od orzeczeń wydanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wniesiono 261 skargi kasacyjne. W 32 przypadkach skargi kasacyjne zostały załatwione przez WSA w Rzeszowie. Natomiast 229 skargi kasacyjne przekazano do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Skuteczność   skarg   kasacyjnych   rozpoznanych   przez   NSA  w   2005r. wyniosła 17,05% ; w liczbach  przedstawia się następująco:

Ilość skarg kasacyjnych rozpoznanych.........................170 , w tym:

Ilość skarg kasacyjnych odrzuconych...............................6

Ilość skarg kasacyjnych oddalonych............................135

Ilość skarg kasacyjnych uwzględnionych........................29

            W roku 2005 na postanowienia wydane przez WSA w Rzeszowie wniesiono 124 zażalenia; z tej liczby 28 zażaleń zostało załatwionych przez WSA w Rzeszowie, natomiast 96 zażaleń przekazano do NSA.

 

Skuteczność zażaleń rozpoznanych przez NSA w 2005r., przedstawia się następująco:

Ilość zażaleń rozpoznanych.......................................90, w tym:

Ilość zażaleń odrzuconych........................................1

Ilość zażaleń oddalonych.........................................55

Ilość zażaleń uwzględnionych...................................34

            Skuteczność zażaleń wyniosła więc 37,77 %.

Ponadto w 2005r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie rozpoznawał skargi kasacyjne od orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego Ośrodka Zamiejscowego w Rzeszowie wydanych przed l stycznia 2004r. Skargi te zostały wniesione na podstawie art.101 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002r. Nr 153, poz. 1271 ze zm.).

Skuteczność tego środka zaskarżenia przedstawia się następująco : Ilość skarg kasacyjnych rozpoznanych ....................................          3, w tym:

Ilość skarg kasacyjnych odrzuconych ..............................1

Ilość skarg kasacyjnych oddalonych..............................2

Ilość skarg kasacyjnych uwzględnionych............................0

 

            Postępowanie mediacyjne  w roku 2005r. było instytucją martwą: ani jedna sprawa nie została skierowana na mediację. Przyczyną takiego stanu rzeczy były najprawdopodobniej doświadczenia z 2004 roku, gdzie na przeprowadzone trzy mediacje, tylko w jednym przypadku organ wydał nową decyzję.  

Jeśli chodzi o tryb uproszczony, to zastosowano go w 7 przypadkach, przy czym dotyczyło to sytuacji objętych dyspozycją art.119 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.08.2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U.  Nr 153, poz. 1271 ze zm, zwaną dalej P.p.s.a.), gdzie Sąd skierował sprawę do rozpoznania w tym trybie.  Natomiast przy wniosku strony o rozpoznanie  sprawy w trybie uproszczonym (wniosek taki składał głównie Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów  i Osób Represjonowanych oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny), na skutek żądania skarżących, sprawy kierowane były na rozprawę.  

            Spośród uchybień po stronie organów wskazać należy na 6 wniosków o wymierzenie grzywny organowi na podstawie art.55 § 2 P.p.s.a.  Wnioski dotyczyły nieprzedstawienia  akt administracyjnych wraz z odpowiedzią na skargę i odnosiły się Podkarpackiego Wojewódzkiego Komendanta Policji, Wojewody Podkarpackiego, Burmistrza Miasta Jarosławia, Rady Gminy Gać, Prokuratury Rejonowej w Jaśle oraz Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu. W dwóch spośród wymienionych spraw postępowanie zostało umorzone, a cztery wnioski są aktualnie rozpatrywane. 

            W zakresie działalności pozaorzeczniczej w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie w 2005 roku wskazać należy na przeprowadzone 3 wspólne narady sędziów, asesorów, referendarzy i asystentów. Dotyczyły one bieżącej pracy Sądu oraz miały na celu ujednolicenie praktyki orzeczniczej w zakresie stosowania przepisów ustawy o postępowaniu  przed sądami administracyjnymi.  Na jednaj z narad przedstawiony został  referat na temat  prawa pomocy (referat asystenta dr Pawła Zaborniaka).

            W 2005r. w szkoleniach, naradach i konferencjach uczestniczyli:

-   12 sędziów i asesorów uczestniczyło w konferencji w Krasnobrodzie w dniach od 26.09 do

     28.09.2005r.,

-          1 sędzia brał udział w konferencji w Sterdyniu w dniach   od 29.09. do 1.10.2005r.,

-          3 referendarzy i 4 asystentów było uczestnikami szkolenia w Ustroniu w dniach 14-16 marca 2005r.

W  Seminarium Podatkowym w Łodzi w lutym 2005r. wzięło udział 3 sędziów oraz w listopadzie 2005r. – również 3 sędziów. 

Niezależnie od tego 1 sędzia ukończył Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego dla sędziów administracyjnych ( organizator - Instytut Nauk Prawnych PAN).

Z działalności administracyjnej Sądu wskazania wymaga zakończenie inwestycji – budowy dodatkowego gmachu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Budowa została zakończona w terminie, a obiekt wyposażono w meble biurowe   i niezbędne do pracy urządzenia. Nowy obiekt połączył dwa dotychczasowe budynki  i aktualnie całość  wykorzystana jest przez Sąd.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: WIS WSA w Rzeszowie
  data wytworzenia: 2011-01-03
 • opublikował: Paweł Lewandowski
  data publikacji: 2021-01-19 11:17

Sprawozdanie roczne 2006

Wojewódzki Sąd Administracyjny

w Rzeszowie

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Rzeszowie w 2006r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rzeszów- styczeń 2007r.

 

 

 

 

UWAGI OGÓLNE

            W 2006 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie (zwanym dalej WSA lub Sądem) zatrudnionych było 10 sędziów NSA, 6 sędziów WSA, 3 asesorów, 4 referendarzy i 9 asystentów (stan na dzień 31 grudnia 2006 r.).

            W 2006 r. do WSA wpłynęło ogółem 1919 spraw, zaś w 2005 r. wpłynęło 1688 spraw. Tym samym w 2006 r. wpłynęło o 231 spraw więcej niż w roku poprzednim (tj. o 13,68 %). Na dzień 31 grudnia 2006 r. ogółem załatwiono 2187 spraw, z tego na rozprawach - 1321 spraw (w tym 1266 wyrokiem), a na posiedzeniach niejawnych – 866 spraw (w tym 622 skargi odrzucono).

            W dniu 1 stycznia 2007 r. do załatwienia pozostało ogółem 837 skarg. Dla porównania zaległości w poprzednich latach odpowiednio wynosiły: w 2006 r. – 1105 spraw, w 2005 r. – 1997 spraw, w 2004 r. – 3777 spraw, w 2003 r. – 4001 spraw, w 2002 r. – 3613 spraw, a w 2001 r. – 2943 sprawy. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zatem istotne zmniejszenie zaległości w porównaniu do roku poprzedniego: o 268 spraw, tj. 24,25 % w stosunku do 1 stycznia 2006 r.

 

Wpływ skarg objętych właściwością Sądu był następujący:

Województwo Podkarpackie ogółem 1919 skarg, w tym:

Administracja rządowa (Wojewoda i podległe mu agendy)                            skarg 585

Dyrektor Izby Skarbowej                                                                             skarg 400

Dyrektor Izby Celnej                                                                                    skarg 269

Samorządowe Kolegia Odwoławcze                                                          

            Krosno                                                                                             skarg 125

            Przemyśl                                                                                           skarg 95

            Rzeszów                                                                                           skarg 205

            Tarnobrzeg                                                                                        skarg 96

            Ogółem                                                                                             skarg 521

 

Skargi na decyzje Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie

Wpływ w latach 2002-2006 przedstawiał się następująco:

rok:

2002

2003

2004

2005

2006

liczba skarg:

71

75

75

60

25

 

 

Skargi wedle kryterium najliczniejszych wpływów wynosiły:

Lp

 

2002

2003

2004

2005

2006

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

1.

Podatki

863

32,80

505

24,58

403

25,94

476

28,19

732

38,14

2.

Budownictwo

362

13,76

358

17,42

202

13,00

269

15,93

255

13,28

3.

Pomoc społeczna

125

4,75

70

3,40

92

5,92

124

7,34

160

8,33

4.

Geodezja

76

2,89

80

3,89

88

5,66

58

3,43

80

4,16

 

            W okresie sprawozdawczym największy wpływ odnotowano w sprawach podatkowych (732 sprawy), co stanowi 38,14 % ogólnego wpływu skarg.

 

            Ogółem w sprawach samorządowych wpłynęło 42 skargi: 19 skarg wniosły jednostki samorządu terytorialnego na rozstrzygnięcia organów nadzorczych, zaś 22 skargi wniesiono na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591), 1 skargę wniesiono na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592).

            Na rozstrzygnięcia nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wniesiono 15 skarg.

            W porównaniu do 2005 r., wpływ skarg w prezentowanej grupie spraw był większy o 3 skargi.

 

            Sposób załatwienia skarg w sprawach samorządowych był następujący:

uwzględniono                                    12

oddalono                                            12

załatwiono w inny sposób                 5

 

Skuteczność skarg, w najliczniej wpływających za ostatnie 5 lat w ujęciu procentowym, była następująca:

 

Lp

 

2002

2003

2004

2005

2006

1.

Podatki

42,44

43,80

30,06

15,38

18,12

2.

Budownictwo

33,13

29,26

30,42

22,11

19,37

3.

Pomoc społeczna

26,31

26,53

13,13

12,82

28,07

4.

Geodezja

37,83

31,57

37,50

31,25

24,69

Wedle rodzaju organów skuteczność skarg w ujęciu procentowym była następująca (w zaokrągleniu do jedności):

Wojewoda Podkarpacki i podległe mu organy administracji rządowej                   32,01 %

Dyrektor Izby Skarbowej                                                                                         34,07 %

Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie    24,24 %

Dyrektor Izby Celnej                                                                                                 14,01 %

Samorządowe Kolegia Odwoławcze

            Krosno                                                                                                          44,21 %

            Przemyśl                                                                                                       53,22 %

Rzeszów                                                                                                       37,59 %

Tarnobrzeg                                                                                                    37,73 %

 

            Dane liczbowe za 2006 r. wskazują na największą skuteczność skarg w przypadku Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu, zaś najmniejszą – w przypadku Dyrektora Izby Celnej w Przemyślu.

W 2006 roku w postępowaniu przed sądem brali udział pełnomocnicy organów administracji publicznej oraz samorządowych kolegiów odwoławczych w 140 przypadkach, adwokaci i radcowie prawni – jako pełnomocnicy stron skarżących lub uczestników na prawach stron w 246 przypadkach oraz w 28 przypadkach doradcy podatkowi.

            Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie zgłosił udział w 2 sprawach, co stanowiło 0,0015 % spraw rozpoznanych na rozprawach. Udział Prokuratora dokumentowany był stosownymi pismami procesowymi.

            Zdecydowana większość skarg wniesiona została przez osoby fizyczne. Na ogólną ilość 1919 skarg osoby fizyczne wniosły 1587 skarg, tj. 82,69 %. Pozostałe skargi były wnoszone przez:

- osoby prawne                                  228;

- organizacje społeczne                      1;

- prokuratora                                      9.

            Udział w postępowaniu przedstawiał się następująco:

- pełnomocnicy administracji państwowej                                                   - 246;

- adwokaci jako pełnomocnicy skarżących i uczestników                           - 107;

- radcowie prawni jako pełnomocnicy skarżących i uczestników                -139;

- doradcy podatkowi, rzecznicy patentowi                                                  - 28;

- prokuratorzy                                                                                               -2.

 

            W 2006 roku 3 sprawy zostały skierowane do postępowania mediacyjnego; w wyniku przyjętych ustaleń załatwiono tylko 1 sprawę, co instytucją tą czyni praktycznie martwą.

            Jeśli chodzi o tryb uproszczony, to zastosowano go w 8 przypadkach, przy czym dotyczyło to sytuacji objętych dyspozycją art. 119 pkt 1 ustawy z dnia 30.08.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270, ze zm., zwaną dalej P.p.s.a.), gdzie Sąd skierował sprawę do rozpoznania w tym trybie. Natomiast przy wniosku strony o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym (wniosek taki składał głównie Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny) rozpoznano 3 skargi. W pozostałych wypadkach, na skutek żądania strony, sprawa skierowana była na rozprawę.

            W minionym okresie sprawozdawczym wpłynęło 8 wniosków o wymierzenie organom grzywny na podstawie art. 55 § 2 P.p.s.a. Grzywnę wymierzono w 2 wypadkach, a mianowicie Radzie Gminy Charkówka oraz Radzie Gminy Gać. Pozostałe wnioski nie zostały uwzględnione.

            Wniesiono również 2 wnioski o wymierzenie grzywny na podstawie art. 154 § 1 P.p.s.a.; do dnia 31.12.2006 r. wnioski te nie zostały rozpoznane.

 

Inne formy działania

W zakresie działalności pozaorzeczniczej w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie w 2005 roku wskazać należy na przeprowadzoną wspólną naradę sędziów, asesorów, referendarzy i asystentów, dotyczącą problematyki prawa pomocy w orzecznictwie NSA oraz zwrotu nieruchomości.

W 2006r. w szkoleniach, naradach i konferencjach uczestniczyli:

- 3 sędziów w konferencji organizowanej przez Urząd Ochrony Konkurencji i

 Konsumentów w Krakowie w dniach 26-27.01.2006r., na temat odpowiedzialności i

 zaangażowania polskich sądów w kontrolę pomocy publicznej;

- 4 sędziów – organizator j.w. – w dniach 14-15.03.20056r. – polityka konkurencji;

- 2 sędziów w dniach 2-7.04.2006r. było w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości

 w Luksemburgu;

- 9 referendarzy i asystentów uczestniczyło w szkoleniu organizowanym przez WSA

 w Opolu w dniach 23-26.03.2006r.;

- 18 sędziów, asesorów, referendarzy i asystentów uczestniczyło w konferencji w Czarnej

 w dniach 2-4.10.2006r.;

- 2 sędziów wzięło udział w konferencji w Pułtusku w dniach 6-9.11.2006r.

 

            W minionym roku sędziowie WSA w Rzeszowie brali udział jako wykładowcy w szkoleniach i seminariach dla pracowników administracji publicznej i aplikantów komorniczych; czterech sędziów było zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli akademickich w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Przemyślu. Nadto sędziowie orzekali na delegacji w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

            Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie nie organizował sesji wyjazdowych, nie kierował pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego; w Sądzie nie odbywali praktyk aplikanci.

 


Poniżej do pobrania szczegółowe sprawozdanie Sądu za 2006 rok

Sprawozdanie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie za 2006 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: WIS WSA w Rzeszowie
  data wytworzenia: 2011-01-03
 • opublikował: Paweł Lewandowski
  data publikacji: 2021-01-19 11:18
 • zmodyfikował: Paweł Lewandowski
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-19 13:30

Sprawozdanie roczne 2007

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Rzeszowie w 2007r.

 

 

 

 

W 2007r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie (zwanym dalej WSA lub Sądem) zatrudnionych było 10 sędziów NSA, 8 sędziów WSA, 1 asesor, 4 referendarzy i 10 asystentów (stan na dzień 31 grudnia 2007 r.).

W 2007r. do WSA wpłynęło ogółem 2043 spraw (w tym 47 spraw na bezczynność), zaś w 2006r. wpłynęło 1919 spraw. Tym samym w 2007r. wpłynęło o 124 sprawy więcej niż w roku poprzednim (tj. o 6,46 %). Na dzień 31 grudnia 2007r. na rozprawach załatwiono 1595 spraw (w tym 1260 wyrokiem), na posiedzeniach niejawnych – 543 spraw (w tym 425 skarg  odrzucono); ogółem w 2007r. załatwiono 2128 spraw (w tej liczbie również skargi na bezczynność).

W dniu 1 stycznia 2008r. do załatwienia pozostało ogółem 758 skarg oraz 11 skarg na bezczynność organów administracji publicznej. Dla porównania zaległości w poprzednich latach odpowiednio wynosiły: w 2007r. – 854 spraw, w 2006r. – 1105 spraw, w 2005r. – 1997 spraw, w 2004r. – 3777 spraw, w 2003r. – 4001 spraw, a w 2002r. – 3613 spraw. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zatem dalsze istotne zmniejszenie zaległości w porównaniu do roku poprzedniego: 85 spraw, tj. 9,95%  w stosunku do 1 stycznia 2007r.

 

Wpływ skarg objętych właściwością Sądu był następujący (bez skarg na bezczynność):

Województwo Podkarpackie ogółem 1995 skarg, w tym:

Administracja rządowa (Wojewoda i podległe mu agendy)                              skarg 468

Dyrektor Izby Skarbowej                                                                               skarg 336

Dyrektor Izby Celnej                                                                                      skarg 622

Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych                    skarg 17

Samorządowe Kolegia Odwoławcze                                                 

Krosno                                                                                             skarg 100

Przemyśl                                                                                            skarg 77

Rzeszów                                                                                            skarg 176

Tarnobrzeg                                                                                         skarg 106

Kielce  (sprawa przekazana przez NSA)                                             skarga 1

Ogółem                                                                                              skarg 460

Skargi wedle kryterium najliczniejszych wpływów wynosiły:

Lp

 

2003

2004

2005

2006

2007

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

1.

Podatki

505

24,58

403

25,94

476

28,19

732

38,14

853

42,73

2.

Budownictwo

358

17,42

202

13,00

269

15,93

255

13,28

195

9,77

3.

Pomoc społeczna

70

3,40

92

5,92

124

7,34

160

8,33

114

5,71

4.

Geodezja

80

3,89

88

5,66

58

3,43

80

4,16

64

3,20

 

W okresie sprawozdawczym największy wpływ odnotowano w sprawach podatkowych (853 sprawy), co stanowi 42,73% ogólnego wpływu skarg.

Ogółem w sprawach samorządowych wpłynęło 40 skarg: 10 skarg wniosły jednostki samorządu terytorialnego na rozstrzygnięcia organów nadzorczych, zaś 22 skargi wniesiono na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591), 3 skargi wniesiono na podstawie art. 87 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592). 10 skarg wniosły organy nadzoru na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego.

Na rozstrzygnięcia nadzorcze Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie wniesiono 1 skargę.

W porównaniu do 2006r., wpływ skarg w prezentowanej grupie spraw był mniejszy o 2 skargi.

Sposób załatwienia skarg w sprawach samorządowych na rozprawach był następujący:

uwzględniono                                      13

oddalono                                             13

załatwiono w inny sposób                    3

na posiedzeniach niejawnych 14 skarg odrzucono, a dalsze 9 spraw zostało zakreślone, jako załatwione w inny sposób.

Skuteczność skarg, w najliczniej wpływających za ostatnie 5 lat w ujęciu procentowym, była następująca:

Lp

 

2003

2004

2005

2006

2007

1.

Podatki

43,80

30,06

15,38

18,12

28,57

2.

Budownictwo

29,26

30,42

22,11

19,37

39,86

3.

Pomoc społeczna

26,53

13,13

12,82

28,07

28,57

4.

Geodezja

31,57

37,50

31,25

24,69

45,00

 

Wedle rodzaju organów skuteczność skarg w ujęciu procentowym była następująca:

Wojewoda Podkarpacki i podległe mu organy administracji rządowej                         36,84 %

Dyrektor Izby Skarbowej                                                                                          33,51 %

Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie          11,11 %

Dyrektor Izby Celnej                                                                                                 69,30 %

Samorządowe Kolegia Odwoławcze

Krosno                                                                                                          40,74 %

Przemyśl                                                                                                        38,89 %

Rzeszów                                                                                                        39,88 %

Tarnobrzeg                                                                                                    34,37 %

Dane liczbowe za 2007r. wskazują na największą skuteczność skarg w przypadku Dyrektora Izby Celnej, zaś najmniejszą – w przypadku Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie.

W 2007 roku w postępowaniu przed sądem brali udział pełnomocnicy organów administracji publicznej oraz samorządowych kolegiów odwoławczych w 352 przypadkach, adwokaci i radcowie prawni – jako pełnomocnicy stron skarżących lub uczestników na prawach stron w 301 przypadkach oraz w 57 przypadkach doradcy podatkowi.

Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie zgłosił udział w 19 sprawach, co stanowiło 0,85% spraw rozpoznanych na rozprawach. Udział Prokuratora dokumentowany był stosownymi pismami procesowymi.

Zdecydowana większość skarg wniesiona została przez osoby fizyczne. Na ogólną ilość 2043 skarg (w tym 47 skarg na bezczynność) osoby fizyczne wniosły 1442 skargi, tj. 70,58%. Pozostałe skargi były wnoszone przez:

 • osoby prawne                                     585
 • organizacje społeczne                          3
 • prokuratora                                         13
 • Rzecznik Praw Obywatelskich 0

Udział w postępowaniu przedstawiał się następująco:

 • pełnomocnicy administracji państwowej                                                          – 352;
 • adwokaci jako pełnomocnicy skarżących i uczestników                                  – 138;
 • radcowie prawni jako pełnomocnicy skarżących i uczestników                        – 163;
 • doradcy podatkowi                                                                                        – 57;
 • rzecznicy patentowi                                                                                        – 0
 • prokuratorzy prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych                   – 38.

W 2007 roku nie załatwiono żadnej sprawy w postępowaniu mediacyjnym.

 

Jeśli chodzi o tryb uproszczony, zastosowano go w 18 przypadkach, przy czym dotyczyło to sytuacji objętych dyspozycją art. 119 pkt 1 ustawy z dnia 30.08.2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm., zwaną dalej P.p.s.a.), gdzie Sąd skierował sprawę do rozpoznania w tym trybie. Natomiast przy wniosku strony o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym (wniosek taki składał głównie Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny) rozpoznano 4 skargi. W pozostałych wypadkach, na skutek żądania strony, sprawa skierowana była na rozprawę.

W minionym okresie sprawozdawczym wpłynęło 4 wnioski o wymierzenie organom grzywny na podstawie art. 55 § 2 P.p.s.a. Grzywnę wymierzono w 1 wypadku, a mianowicie Radzie Gminy Sanok. Pozostałe wnioski nie zostały uwzględnione. Na tej podstawie wymierzono również grzywnę Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Komendantowi Policji; w tej sprawie wniosek wpłynął w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Wniesiono również 6 wniosków o wymierzenie grzywny na podstawie art. 154 § 1 P.p.s.a. Wymierzono 1 grzywnę Wojewodzie Podkarpackiemu.

 

INNE FORMY DZIAŁANIA

 

W zakresie działalności pozaorzeczniczej odnotować należy, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w dniach 21 – 23 maja 2007r.  był organizatorem szkolenia dla referendarzy i asystentów Wojewódzkich Sądów Administracyjnych w Lublinie, Kielcach, Gliwicach, Opolu i Rzeszowie: w ramach szkolenia opracowane zostały referaty przez sędziów, referendarzy i asystentów tut. Sądu, które przekazano uczestnikom:

 • Zbigniew Czarnik sędzia WSA – Zawieszenie postępowania sądowego – zagadnienia wybrane,
 • dr Paweł Zaborniak referendarz WSA – Tryb wnoszenia skargi na uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego,
 • Karina Gniewek – Berezowska, dr Wojciech Maciejko – asystenci sędziego – Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego w postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • dr Paweł Zaborniak – Obrót zagraniczny w postępowaniu sądowo– administracyjnym,
 • Robert Sawuła sędzia WSA – Podstawowe reguły ochrony tymczasowej w postępowaniu sądowoadministracyjnym,
 • Piotr Godlewski referendarz WSA – Prawo pomocy – zagadnienia wybrane,
 • Maciej Kobak asystent sędziego – Prawomocność formalna orzeczeń sądów administracyjnych.

 

W dniach 19 – 23 listopada 2007r. Fundacja Partnerstwo na rzecz Demokracji w Rzeszowie była organizatorem seminarium dla sędziów ukraińskich. W ramach programu „Wsparcie reform administracji sądowej w Ukrainie poprzez wzmocnienie sądów administracyjnych” prowadzone były w dniach 19 – 20.11. przez sędziów zajęcia seminaryjne:

 • sędzia NSA Ludwik Żukowski – Historia powstania sądownictwa administracyjnego w Polsce. System sądów administracyjnych w RP.
 • sędziwie WSA Zbigniew Czarnik i Robert Sawuła – Kompetencje sądów administracyjnych. Postępowanie sądowoadministracyjne – zagadnienia wybrane.
 • sędzia NSA Jerzy Solarski – Sędzia administracyjny w Polsce. Strona techniczna funkcjonowania sądów administracyjnych.

W zajęciach seminaryjnych wzięło udział 43 sędziów z Ukrainy. Temat „Strona techniczna funkcjonowania sądów administracyjnych” połączony został ze zwiedzaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie i udziałem gości w rozprawach.

Niezależnie od tego w dniu 20.11.2007r. z pracą i obiektami WSA w Rzeszowie zapoznało się 6 sędziów z Okręgowego Sądu Administracyjnego w Winnicy (Ukraina).

W 2007r. w szkoleniach, naradach i konferencjach uczestniczyli:

 • 26 ÷ 30.03.2007r. – Luksemburg, konferencja szkoleniowa w ETS – 1 sędzia
 • 23 ÷ 26.04.2007r. – Białowieża, konferencja, organizator WSA w Białymstoku – 8 sędziów
 • 21 ÷ 25.05.2007r.–Strasburg, konferencja w Europejskim Trybunale Praw Człowieka– 5 sędziów
 • 28 ÷ 31.05.2007r. – Sterdyń, konferencja sędziów Izby Finansowej – 2 sędziów
 • 27 ÷ 29.06.2007r.– Konstancin, konferencja dotycząca prawa celnego – 2 sędziów
 • 27 ÷ 29.06.2007r. –Sterdyń, konferencja sędziów wydziałów informacji sądowej – 1 sędzia
 • 12÷14.09.2007r. – Rytro, konferencja, organizator WSA w Kielcach – 9 sędziów
 • 17÷19.09.2007r. – Głuchołazy, konferencja, organizator WSA w Opolu – 3 sędziów
 • 5÷7.11.2007r. – Wrocław, konferencja, organizator WSA we Wrocławiu – 2 sędziów

Począwszy od października 2007r., 9 asystentów w cyklu dwutygodniowym, uczestniczy w szkoleniu dla asystentów, prowadzonym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach.

W minionym roku sędziowie WSA w Rzeszowie brali udział jako wykładowcy w szkoleniach i seminariach dla pracowników administracji publicznej i aplikantów komorniczych; czterech sędziów było zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli akademickich w Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Przemyślu. Nadto sędziowie orzekali na delegacji w Naczelnym Sądzie Administracyjnym w Warszawie.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie nie organizował sesji wyjazdowych, nie kierował pytań prawnych do Trybunału Konstytucyjnego; w Sądzie odbywali praktyki aplikanci radcowscy.


Sprawozdanie roczne 2007

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: WIS WSA w Rzeszowie
  data wytworzenia: 2011-01-03
 • opublikował: Paweł Lewandowski
  data publikacji: 2021-01-19 11:21
 • zmodyfikował: Paweł Lewandowski
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-19 13:33

Sprawozdanie roczne 2008

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Rzeszowie w 2008r.

 

W 2008r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie (zwanym dalej WSA lub Sądem) zatrudnionych było 10 sędziów NSA, 9 sędziów WSA, 4 referendarzy i 10 asystentów (stan na dzień 31 grudnia 2008 r.).

W 2008r. do WSA wpłynęło ogółem 1771 spraw (w tym 53 sprawy na bezczynność), zaś w 2007r. wpłynęło 2043 sprawy. Tym samym w 2008r. wpłynęło o 272 sprawy mniej niż w roku poprzednim (tj. o 13,31 %). Na dzień 31 grudnia 2008r. na rozprawach załatwiono 1222 sprawy (w tym 931 wyrokiem), na posiedzeniach niejawnych – 704 sprawy (w tym 433 skarg odrzucono); ogółem w 2008r. załatwiono 1926 spraw (w tej liczbie również skargi na bezczynność).

W dniu 1 stycznia 2009r. do załatwienia pozostało ogółem 614 skarg, w tym 12 skarg na bezczynność organów administracji publicznej. Dla porównania zaległości w poprzednich latach odpowiednio wynosiły: w 2008r. – 769 spraw, w 2007r. – 854 sprawy, w 2006r. – 1105 spraw, w 2005r. – 1997 spraw, a w 2004r. – 3777 spraw. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zatem dalsze istotne zmniejszenie zaległości - w porównaniu do stanu na dzień 1 stycznia 2008r. zaległość zmniejszyła się o 155 spraw.

 

Wpływ skarg objętych właściwością Sądu był następujący (bez skarg na bezczynność):

 

Województwo Podkarpackie ogółem 1165 skarg, w tym:

Administracja rządowa (Wojewoda i podległe mu agendy)                          499 skarg

Dyrektor Izby Skarbowej                                                                                    301 skarg

Dyrektor Izby Celnej                                                                                           365 skarg

 

Samorządowe Kolegia Odwoławcze                                                    

Krosno                                                                                                  80 skarg

Przemyśl                                                                                               59 skarg

Rzeszów                                                                                               176 skarg

Tarnobrzeg                                                                                           107 skarg

Ogółem                                                                                                 422 skarg

 

Centralne organy administracji rządowej i inne naczelne organy ogółem 59 skarg, w tym :

Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych             18 skarg

Minister Finansów                                                                                          22 skarg

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego                             2 skargi

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych                                                17 skarg

Inne organy (także podmioty nie będące organami administracji)           71 skarg

 

Naczelny Sąd Administracyjny wskazał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie jako sąd właściwy do rozpoznania 1 skargi na postanowienie Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kielcach.

 

Skargi wedle kryterium najliczniejszych wpływów wynosiły:

Lp

 

2004

2005

2006

2007

2008

 

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

1.

Podatki

403

25,94

476

28,19

732

38,14

853

42,73

601

33,94

2.

Budownictwo

202

13,00

269

15,93

255

13,28

195

9,77

238

13,44

3.

Obrót towarami z zagranicą

65

13,50

84

14,66

11

1,45

156

15.43

 

143

 

17,40

4.

Pomoc społeczna

92

5,92

124

7,34

160

8,33

114

5,71

104

5,87

 

W okresie sprawozdawczym największy wpływ odnotowano w sprawach podatkowych (601 spraw), co stanowi 33,94 % ogólnego wpływu skarg.

Ogółem w sprawach samorządowych wpłynęło 35 skarg, w tym 5 skarg wniosły jednostki samorządu terytorialnego na rozstrzygnięcia organów nadzorczych, a 2 skargi wniosły organy nadzoru na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego.

Sposób załatwienia skarg w sprawach samorządowych na rozprawach był następujący:

uwzględniono                                 4

oddalono                                        11

odrzucono skargę                         1

Na posiedzeniach niejawnych 16 skarg odrzucono, w 2 dalszych sprawach postępowanie umorzono, a w 1 przypadku zakreślono sprawę w repertorium SA, jako załatwioną w inny sposób.

 

Skuteczność skarg, w najliczniej wpływających za ostatnie 5 lat w ujęciu procentowym, była następująca:

Lp

 

2004

2005

2006

2007

2008

1.

Podatki

30,06

15,38

18,12

28,57

9,58

2.

Budownictwo

30,42

22,11

19,37

39,86

24,89

3.

Obrót towarami z zagranicą

 0,00

4,76

1,24

0,00

2,32

4.

Pomoc społeczna

13.13

12,82

28,07

28,57

26,72

 

Wedle rodzaju organów skuteczność skarg w ujęciu procentowym była następująca (uwzględniono sprawy, w których postępowania zakończono wyrokiem, pominięto sprawy, w których skargę odrzucono lub postępowanie zakończono w inny sposób):

Wojewoda Podkarpacki i podległe mu organy administracji rządowej       37,94%

Dyrektor Izby Skarbowej                                                                                    26,16%

Dyrektor Izby Celnej                                                                                           23,36%

Samorządowe Kolegia Odwoławcze

Krosno                                                                                            34,72%

Przemyśl                                                                                        46,81%

Rzeszów                                                                                        39,83%

Tarnobrzeg                                                                                    34,38%

 

Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych                44,44%

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych                                                    25,00%

 

Dane liczbowe za 2008r. wskazują na największą skuteczność skarg w przypadku Kierownika Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie, zaś najmniejszą – w przypadku Dyrektora Izby Celnej.

W 2008 roku w postępowaniu przed Sądem brali udział pełnomocnicy organów administracji publicznej w 140 przypadkach, adwokaci i radcowie prawni – jako pełnomocnicy stron skarżących lub uczestników na prawach stron w 601 przypadkach oraz w 59 przypadkach doradcy podatkowi.

Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie zgłosił udział w 5 sprawach, co stanowiło 0,41% spraw rozpoznanych na rozprawach. Udział Prokuratora dokumentowany był stosownymi pismami procesowymi.

Zdecydowana większość skarg wniesiona została przez osoby fizyczne. Na ogólną ilość 1771 skarg (w tym 53 skargi na bezczynność) osoby fizyczne wniosły 1239 skarg, tj. 69,96 % . Pozostałe skargi były wnoszone przez:

 • osoby prawne                                             504
 • organizacje społeczne                               13
 • prokuratora                                                  9
 • Rzecznik Praw Obywatelskich                   0
 • organy samorządu terytorialnego              6

 

Udział w postępowaniu przedstawiał się następująco:

 • pełnomocnicy administracji publicznej                                                           140
 • adwokaci jako pełnomocnicy skarżących i uczestników                              104
 • radcowie prawni jako pełnomocnicy skarżących i uczestników                  497
 • doradcy podatkowi                                                                                            59
 • rzecznicy patentowi                                                                                            0
 • prokuratorzy prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych                12

 

W 2008 roku do postępowania mediacyjnego skierowano tylko 1 sprawę. Postępowanie mediacyjne przeprowadził referendarz, a jego efektem było cofnięcie skargi i w konsekwencji umorzenie postępowania.

Jeśli chodzi o tryb uproszczony, zastosowano go w 9 przypadkach, przy czym dotyczyło to sytuacji objętych dyspozycją art. 119 pkt 1 ustawy z dnia 30.08.2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm., zwaną dalej P.p.s.a.), gdzie Sąd skierował sprawę do rozpoznania w tym trybie. Natomiast na skutek wniosku strony o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym (wniosek taki składał głównie Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny), rozpoznano 6 skarg. W pozostałych wypadkach, na skutek żądania strony, sprawa skierowana była na rozprawę.

W minionym okresie sprawozdawczym wpłynęło 6 wniosków o wymierzenie organom grzywny na podstawie art. 55 § 2 P.p.s.a. Grzywnę wymierzono w 1 wypadku, a mianowicie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Przemyślu. Wpłynęło również 5 wniosków o wymierzenie grzywny na podstawie art. 154 § 1 P.p.s.a. Wymierzono 1 grzywnę Wójtowi Gminy Stary Dzików.


Sprawozdanie roczne 2008 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: WIS WSA w Rzeszowie
  data wytworzenia: 2011-01-03
 • opublikował: Paweł Lewandowski
  data publikacji: 2021-01-19 11:22

Sprawozdanie roczne 2009

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

w Rzeszowie w 2009r.

 

W 2009r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie (zwanym dalej WSA lub Sądem) zatrudnionych było na dzień 1 stycznia 2009 r. 10 sędziów NSA, 9 sędziów WSA, 4 referendarzy i 10 asystentów. W ciągu roku w stan spoczynku przeszło 3 sędziów NSA, odpowiednio 31 stycznia, 31 marca i 9 listopada. Od 1 listopada 2009 r. do Sądu zostało delegowanych 2 sędziów Sądu Okręgowego w Rzeszowie

W 2009 r do WSA wpłynęło ogółem 2066 spraw (w tym 66 sprawy na bezczynność), zaś w 2008r. wpłynęło 1771 spraw. Tym samym w 2009r. wpłynęło o 295 sprawy więcej niż w roku poprzednim (tj. o 14,28 %). Na dzień 31 grudnia 2009r. na rozprawach załatwiono 1352 sprawy (w tym 1113 wyrokiem), na posiedzeniach niejawnych - 778 sprawy (w tym 394 skarg odrzucono); ogółem w 2009r. załatwiono 2130 spraw (w tej liczbie 63 skargi na bezczynność).

W dniu 1 stycznia 2010r. do załatwienia pozostało ogółem 550 skarg, w tym 15 skarg na bezczynność organów administracji publicznej. Dla porównania, zaległości w poprzednich latach odpowiednio wynosiły: w 2009 r. 614 spraw, w 2008r. - 769 spraw, w 2008r. - 854 sprawy, w 2006r. - 1105 spraw, w 2005r. - 1997 spraw. W okresie sprawozdawczym nastąpiło zatem dalsze zmniejszenie zaległości –w porównaniu do stanu na dzień 1 stycznia 2009r. zaległość zmniejszyła się o 64 sprawy.

Wpływ skarg objętych właściwością Sądu był następujący (bez skarg na bezczynność):

Województwo Podkarpackie ogółem 1221 skarg, w tym:

Administracja rządowa (Wojewoda i podległe mu agendy)     510 skarg

Dyrektor Izby Skarbowej                                                               273 skarg

Dyrektor Izby Celnej                                                                       438 skarg

 

Samorządowe Kolegia Odwoławcze

Krosno                                                                               88 skarg

Przemyśl                                                                            90 skarg

Rzeszów                                                                            298 skarg

Tarnobrzeg                                                                        114 skarg

Ogółem                                                                              590 skarg

 

Centralne organy administracji rządowej i inne naczelne organy – ogółem 97 skarg, w tym :

Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych          11 skarg

Minister Finansów                                                                                      40 skarg

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego                         9 skarg

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych                                            36 skarg

Minister Rozwoju Regionalnego                                                               1 skarga

Inne organy (także podmioty nie będące organami administracji)       42 skargi

 

Skargi wedle kryterium najliczniejszych wpływów wynosiły:

 

Lp

 

2005

2006

2007

2008

2009

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

liczba

%

1.

Podatki

476

28,19

732

38,14

853

42,73

601

33,94

522

26,10

2.

Budownictwo

269

15,93

255

13,28

195

9,77

238

13,44

219

10,95

3.

Obrót towarami z zagranicą

84

14,66

11

1,45

156

15,43

143

17,40

359

17,95

4.

Pomoc społeczna

124

734

160

8,33

114

5,71

104

5,87

118

5,90

 

W okresie sprawozdawczym największy wpływ odnotowano w sprawach podatkowych (522 spraw), co stanowi 26,10 % ogólnego wpływu skarg.

Ogółem w sprawach samorządowych wpłynęło 48 skarg (w tym 1 skarga na bezczynność organu samorządu terytorialnego), w tym 20 skarg wniosły jednostki samorządu terytorialnego na rozstrzygnięcia organów nadzorczych, a 6 skarg wniosły organy nadzoru na uchwały organów jednostek samorządu terytorialnego.

Sposób załatwienia skarg w sprawach samorządowych na rozprawach był następujący:

uwzględniono                        13 skarg

oddalono                               19 skarg

odrzucono skargę                 3 skarg

załatwiono w inny sposób    6 skarg

Na posiedzeniach niejawnych 9 skarg odrzucono (w tym skargę na bezczynność organu), w 2 dalszych sprawach postępowanie umorzono, a w 2 przypadkach zakreślono sprawę w repertorium SA, jako załatwioną w inny sposób.

Skuteczność skarg, w najliczniej wpływających za ostatnie 5 lat w ujęciu procentowym, była następująca:

 

Lp

 

2005

2006

2007

2008

2009

1.

Podatki

15,38

18,12

28,57

9,58

14,23

2.

Budownictwo

22,11

19,37

39,86

24,89

24,06

3.

Obrót towarami z zagranicą

4,76

1,24

0,00

2,32

0,66

4.

Pomoc społeczna

12,82

28,07

28,57

26,72

27,50

Wedle rodzaju organów skuteczność skarg w ujęciu procentowym była następująca (uwzględniono sprawy, w których postępowania zakończono wyrokiem, pominięto sprawy, w których skargę odrzucono lub postępowanie zakończono w inny sposób):

Wojewoda Podkarpacki i podległe mu organy administracji rządowej           40,05%

Dyrektor Izby Skarbowej                                                                                        24,38%

Dyrektor Izby Celnej                                                                                               11,48%

Samorządowe Kolegia Odwoławcze

Krosno                                                                         27,54%

Przemyśl                                                                      37,25%

Rzeszów                                                                      38,00%

Tarnobrzeg                                                                  34,38%

Kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych         15,38%

Minister Finansów                                                                                      50,00%

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego                        40,00%

Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych                                            28,57%

Inne organy (także podmioty nie będące organami administracji)       64,29%

Dane liczbowe za 2009r. wskazują na największą skuteczność skarg w przypadku innych organów (także podmiotów nie będące organami administracji) - 64,29%, a następnie Ministra Finansów - 50, 00%), zaś najmniejszą - w przypadku Dyrektora Izby Celnej.- 11,48%.

 

W 2009 roku w postępowaniu przed Sądem brali udział pełnomocnicy organów administracji publicznej w 564 przypadkach, adwokaci i radcowie prawni - jako pełnomocnicy stron skarżących lub uczestników na prawach stron w 318 przypadkach oraz w 49 przypadkach doradcy podatkowi.

Prokuratorzy apelacyjni, okręgowi i rejonowi zgłosili udział w 33 sprawach, co stanowiło 2,44% spraw rozpoznanych na rozprawach. Udział Prokuratora dokumentowany był stosownymi pismami procesowymi. Udział w postępowaniu przedstawiał się następująco:

- pełnomocnicy administracji publicznej                                                 564

- adwokaci jako pełnomocnicy skarżących i uczestników                    106

- radcowie prawni jako pełnomocnicy skarżących i uczestników        212

- doradcy podatkowi                                                                                 49

- prokuratorzy prokuratur apelacyjnych, okręgowych i rejonowych      33

Zdecydowana większość skarg wniesiona została przez osoby fizyczne. Na ogólną ilość 2066 skarg (w tym 66 skargi na bezczynność) osoby fizyczne wniosły 1259 skarg, tj. 60,94% . Pozostałe skargi były wnoszone przez:

- osoby prawne                                   317

- organizacje społeczne                    9

- prokuratora                                       431

- Rzecznika Praw Obywatelskich     2

- Rzecznika Praw Dziecka                1

- organy samorządu terytorialnego   47

 

W 2009 roku do postępowania mediacyjnego nie skierowano żadnej sprawy.

Jeśli chodzi o tryb uproszczony, zastosowano go w 1 przypadku, przy czym dotyczyło to sytuacji objętej dyspozycją art. 119 pkt 1 ustawy z dnia 30.08.2002r. -Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270, ze zm., zwaną dalej P.p.s.a.), gdzie Sąd skierował sprawę do rozpoznania w tym trybie. Natomiast na skutek wniosków stron o rozpoznanie sprawy w trybie uproszczonym (wniosek taki składał głównie Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych w Warszawie oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny), rozpoznano 5 skarg. W pozostałych wypadkach, na skutek żądania drugiej strony, sprawy skierowane były na rozprawę.

W minionym okresie sprawozdawczym wpłynęło 6 wniosków o wymierzenie organom grzywny na podstawie art. 55 § 2 P.p.s.a. Grzywnę wymierzono w 1 wypadku, a mianowicie Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Przemyślu. Wpłynęło również 6 wniosków o wymierzenie grzywny na podstawie art. 154 § 1 P.p.s.a. W 3 wypadkach uwzględniono skargę, grzywnę wymierzono Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Jaśle, a dwóch sprawach Wójtowi Gminy Żołynia.

W 2009 r. składy orzekające Sądu nie stosowały instytucji sygnalizacji, o której mowa w art. 155 § 2 P.p.s.a.

 

Sprawozdanie za 2009 rok

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: WIS WSA w Rzeszowie
  data wytworzenia: 2011-01-03
 • opublikował: Paweł Lewandowski
  data publikacji: 2021-01-19 11:24

Sprawozdanie roczne 2010

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie w 2010r.

 WSA Rzeszów statystyka roczna 2010

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: WIS WSA w Rzeszowie
  data wytworzenia: 2011-01-03
 • opublikował: Paweł Lewandowski
  data publikacji: 2021-01-19 11:25

Sprawozdanie roczne 2011

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie w 2011r.

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie w 2011r.pdf
WSA Rzeszów statystyka roczna 2011.pdf

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: WIS WSA w Rzeszowie
  data wytworzenia: 2012-02-29
 • opublikował: Paweł Lewandowski
  data publikacji: 2021-01-19 11:28

Sprawozdanie roczne 2012

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: WIS WSA w Rzeszowie
  data wytworzenia: 2013-03-13
 • opublikował: Paweł Lewandowski
  data publikacji: 2021-01-19 11:44

Sprawozdanie roczne 2013

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie w 2013r.

WSA Rzeszów statystyka roczna 2013.pdf

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: WIS WSA w Rzeszowie
  data wytworzenia: 2014-01-17
 • opublikował: Paweł Lewandowski
  data publikacji: 2021-01-19 11:46

Sprawozdanie roczne 2014

 

WSA Rzeszów 2014.pdf
Wydział Informacji Sądowej 2014.pdf

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: WIS WSA w Rzeszowie
  data wytworzenia: 2015-01-14
 • opublikował: Paweł Lewandowski
  data publikacji: 2021-01-19 11:54

Sprawozdania roczne

Metryka

 • opublikował: Paweł Lewandowski
  data publikacji: 2021-01-19 13:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 855
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-19 13:33:07