Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Przyjmowanie skarg, wniosków i petycji

Skargi i wnioski składane do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie rozpatrywane są na zasadach i w trybie określonym w przepisach Rozdziału 5a ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2062), rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. poz. 524) w zw. z art. 29  § 1 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. - Prawo o ustroju sądów administracyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1066), a w zakresie w nich nieuregulowanym przepisy Działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

Petycje rozpatrywane są na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1123).

Organem właściwym do rozpatrywania petycji, skarg i wniosków dotyczących działalności Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie jest Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, jako organ sprawujący nad nim bezpośredni nadzór.

 

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. poz. 1177) sprawy petycji, skarg i wniosków prowadzone są w Wydziale Informacji Sądowej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, którego pracami kieruje Sędzia - Przewodniczący Wydziału.

Interesanci w sprawach petycji, skarg i wniosków przyjmowani są przez Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, we wtorki w godzinach od 10 do 13.

 

Petycje, skargi i wnioski mogą być wnoszone:

 1. a)  na piśmie:

-  w biurze podawczym Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

-  za pośrednictwem poczty, na adres: ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów

 1. b)  w formie elektronicznej:

-   za pośrednictwem platformy ePUAP: Elektroniczna Skrzynka Podawcza (/WSA_Rzeszow/SkrytkaESP),

-   pocztą elektroniczną, na adres: sekretariat@rzeszow.wsa.gov.pl

 1. c)  w formie ustnej do protokołu - w Wydziale Informacji Sądowej

 

Elementy petycji/skargi/wniosku:

-   oznaczenie podmiotu wnoszącego (imię i nazwisko, nazwa jednostki) i jego adres

-  wskazanie miejsca zamieszkania lub siedziby albo adresu do korespondencji

-   wskazanie przedmiotu pisma,

-   w razie potrzeby sygnatura sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek

 

Na żądanie wnioskodawcy pracownik przyjmujący pismo potwierdza jego przyjęcie.

 

Skargi nie podlegające rozpatrzeniu

Rozpatrzeniu nie podlegają skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności Sądu, ponieważ jest to dziedzina, w której sędziowie i asesorzy sądowi są niezawiśli.

Skargi pozostawiane bez rozpoznania

Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym zawiadamia się autora pisma.

 

Tryb rozpatrywania skarg, wniosków i petycji

Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

Rozpatrzenie petycji następuje nie później nić w terminie 3 miesięcy.

Skarga, w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągniecie sędziów lub asesorów sądowych do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. O sposobie załatwienia skargi rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz organ, który przekazał mu skargę.

W przypadku petycji w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz - w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach - imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana. Informacja ta jest aktualizowana o dane dotyczące przebiegu postępowania.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: WIS WSA w Rzeszowie
  data wytworzenia: 2012-06-29
 • opublikował: Robert Czerwieniec
  data publikacji: 2020-05-11 10:47
 • zmodyfikował: Paweł Lewandowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-09 13:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6107
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-09 13:02:48
baner toplayer