Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Postępowanie sądowe

W dniu 31 maja 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące informatyzacji postępowania sądowego przed sądami administracyjnymi. Ich celem było umożliwienie stronom postępowania sądowoadministracyjnego komunikacji elektronicznej z sądem. Nadal możliwa jest jednak komunikacja w dotychczasowy sposób, a wybór formy komunikacji pozostawiono uznaniu strony.

Od dnia 31 maja 2019 r.,  za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, możliwe jest:

- wnoszenie pism procesowych,

- otrzymywanie korespondencji sądowej,

- uzyskanie dostępu do akt sądowych.

Pisma procesowe drogą elektroniczną wnosi się przez elektroniczną skrzynkę podawczą Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie umiejscowioną na elektronicznej platformie usług administracji publicznej (ePUAP: /WSA_Rzeszow/SkrytkaESP). W przypadku skargi lub wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi pisma należy wnieść do elektronicznej skrzynki podawczej właściwego organu (art. 54 § 1a i art. 87 § 3 P.p.s.a.). Wniesienie pisma drogą elektroniczną jest traktowane jako żądanie doręczania przez Sąd pism tą drogą (art. 74a § 1 pkt 1 P.p.s.a.). Oświadczenie o rezygnacji z doręczania pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej powinno być złożone w formie dokumentu elektronicznego (art. 74a § 2 P.p.s.a.).

Skorzystanie z tej formy komunikacji jest dobrowolne, ale wymaga posiadania konta na platformie ePUAP (instrukcja zakładania konta dostępna na stronie internetowej https://epuap.gov.pl/wps/portal). Zasady i warunki korzystania ePUAP określa rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (Dz. U. poz. 1626). Wysłanie pisma z wykorzystaniem innych środków komunikacji elektronicznej (np. tradycyjną pocztą e.mail) będzie czynnością bezskuteczną i nie wywoła skutków prawnych, jakie przepisy P.p.s.a. wiążą ze złożeniem pisma procesowego drogą elektroniczną.

Pisma procesowe wnoszone drogą elektroniczną wymagają podpisania aktualnym na dzień dokonywania tej czynności kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym (art. 46 § 2a P.p.s.a.). Podpisanie dokumentu elektronicznego w sposób określony w art. 46 § 2a P.p.s.a. jest równorzędne pod względem skutków prawnych z zachowaniem określonej w P.p.s.a. formy pisemnej (art. 12b § 1 P.p.s.a.).

Skorzystanie przez stronę ze środków komunikacji elektronicznej nie jest uzależnione od korzystania z niej przez inne strony postępowania sądowego. Sąd przekształca bowiem pisma w formie dokumentu elektronicznego przez sporządzenie uwierzytelnionego wydruku a pisma tradycyjne poprzez sporządzenie uwierzytelnionej kopii w formie dokumentu elektronicznego (art. 12b § 3 P.p.s.a.).

Wniesienie pisma w formie dokumentu elektronicznego poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą jest potwierdzane przez Sąd urzędowym poświadczeniem odbioru (UPO), przesyłanym na wskazany przez wnoszącego adres elektroniczny.

Wnoszenie pism drogą elektroniczną może wiązać się z koniecznością uregulowania opłat kancelaryjnych za wydruki pism i załączników wniesionych w formie dokumentu elektronicznego sporządzane w celu ich doręczenia stronom, które nie posługują się środkami komunikacji elektronicznej do odbioru pism (art. 235a P.p.s.a.). Wysokość opłat reguluje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych (Dz. U. poz. 1090).

 

Sąd doręcza stronom dokumenty za pomocą środków komunikacji elektronicznej na warunkach określonych w art. 74a P.p.s.a. (art. 65 § 1 P.p.s.a.). Ta forma komunikacji jest stosowana, gdy strona:

 1. wniosła pismo w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą sądu lub organu, za pośrednictwem którego składane jest pismo,
 2. wystąpiła do sądu o takie doręczenie i wskazała sądowi adres elektroniczny,
 3. wyraziła zgodę na doręczanie pism za pomocą tych środków i wskazała sądowi adres elektroniczny.

W celu doręczenia pisma w formie dokumentu elektronicznego Sąd przesyła na adres elektroniczny adresata zawiadomienie zawierające:

1) informację o możliwości odbioru pisma w formie dokumentu elektronicznego spod określonego adresu elektronicznego,

2) pouczenie dotyczące sposobu odbioru pisma.

Datą doręczenia pisma jest data podpisania przez adresata pisma urzędowego poświadczenia odbioru. Pisma nieodebrane nie podlegają doręczeniu w inny sposób. Uważa się je za doręczone po upływie 14 dni od dnia przesłania pierwszego zawiadomienia o możliwości jego odbioru. W takim przypadku Sąd umożliwia adresatowi dostęp do treści pisma w formie dokumentu elektronicznego w systemie teleinformatycznym sądu przez okres co najmniej 3 miesięcy.

 

Informacje nt. przetwarzania danych osobowych w postępowaniu sądowym

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: WIS WSA w Rzeszowie
  data wytworzenia: 2019-07-31
 • opublikował: Paweł Lewandowski
  data publikacji: 2020-05-11 11:33
 • zmodyfikował: Paweł Lewandowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-09 13:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6119
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-10-09 13:01:33
baner toplayer