Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Prawo pomocy

Prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony – na urzędowym formularzu (wzory formularzy znajdują się na dole strony), przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania, na zasadach i w trybie określonych w przepisach art. 243 - art. 262 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Może ono obejmować zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie pełnomocnika (adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego).

Wniosek podlega rozpoznaniu przez referendarza sądowego albo wojewódzki sąd administracyjny.

 

Osobie fizycznej przyznanie prawa pomocy następuje:

1) w zakresie całkowitym - gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania;

2) w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

 

Osobie prawnej, a także innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, prawo pomocy może być przyznane:

1) w zakresie całkowitym - gdy wykaże, że nie ma żadnych środków na poniesienie jakichkolwiek kosztów postępowania;

2) w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie pełnych kosztów postępowania.

 

Jeżeli oświadczenie strony zawarte we wniosku o prawo pomocy okaże się niewystarczające do oceny jej rzeczywistego stanu majątkowego i możliwości płatniczych oraz stanu rodzinnego lub budzi wątpliwości, strona jest obowiązana złożyć na wezwanie, w zakreślonym terminie, dodatkowe oświadczenie lub przedłożyć dokumenty źródłowe dotyczące jej stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego.

Dokumenty źródłowe oraz wzory urzędowych formularzy określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz sposobu dokumentowania stanu majątkowego, dochodów lub stanu rodzinnego wnioskodawcy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1257 ze zm.). Przykładowymi dokumentami źródłowymi są m.in.

 1. odpisy zeznań podatkowych za ostatnie dwa lata kalendarzowe,
 2. wyciągi z posiadanych rachunków bankowych z okresu ostatnich sześciu miesięcy,
 3. odpisy lub wypisy z rejestrów urzędowych,
 4. odpisy dwóch ostatnich bilansów,
 5. zaświadczenia o wysokości osiągniętego dochodu, uzyskanych wynagrodzeń, honorariów i innych należności oraz otrzymywanych świadczeń z okresu ostatnich dwóch lat,
 6. zaświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej wnioskodawcy wydawane przez upoważnionego pracownika jednostki organizacyjnej gminy realizującej zadania pomocy społecznej.

 

Pobierz formularz wniosku :

Wniosek o przyznanie prawa pomocy - osoba fizyczna

Wniosek o przyznanie prawa pomocy - osoba prawna

Formularz należy wypełniać zgodnie z pouczeniem zawartym na ostatniej stronie oraz własnoręcznie go podpisać.

 

UWAGA - do pkt 7 pouczenia zawartego w formularzach PPF i PPPr

Od dnia 22 września 2015 r. złożenie pisma (w tym także wniosku o przyznanie prawa pomocy) w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym jest równoznaczne z  wniesieniem go do sądu administracyjnego (art. 83 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. z 2015 r. poz. 1311).

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Informacji Sądowej WSA w Rzeszowie
  data wytworzenia: 2010-05-06
 • opublikował: Paweł Lewandowski
  data publikacji: 2020-06-18 14:26
 • zmodyfikował: Paweł Lewandowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-18 14:37

Formularz wniosku

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Informacji Sądowej WSA w Rzeszowie
  data wytworzenia: 2010-05-06
 • opublikował: Paweł Lewandowski
  data publikacji: 2020-06-18 14:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5591
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-06-18 14:37:00
baner toplayer