Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Deklaracja dostępności

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjny w Rzeszowie.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-16. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-03-10

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-31. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-10.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Shift + Esc + litera/cyfra
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Shift + Esc + litera/cyfra
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Shift + Esc + litera/cyfra
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest pracownik Wydziału Informacji Sądowej WSA w Rzeszowie, wis@rzeszow.wsa.gov.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 17 860 45 07. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Sąd nie posiada wydzielonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
Wejście główne znajduje się w budynku o nr 4a przy ul. Kraszewskiego w Rzeszowie.
Podest wejściowy posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Drzwi do budynku Sądu otwierają się automatycznie.
Komunikacja dla stron odbywa się korytarzami umożliwiającymi poruszanie się osób niepełnosprawnych.
Budynki wyposażone są w dźwigi osobowe oraz toaletę dla osób niepełnosprawnych.
Na parterze usytuowano komórki organizacyjne takie jak: kasa, biuro podawcze, dwie sale rozpraw, wydział informacji sądowej obsługujący strony, w tym osoby niepełnosprawne.
Sąd nie zapewnia bieżącej dostępności tłumacza polskiego języka migowego.
Do budynku Sądu mają możliwość wejścia osoby z psem asystującym (przewodnikiem) lub asystentem.

Dostępność cyfrowa

W Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie zapewniono możliwość określenia przez użytkownika wielkości znaków graficznych oraz kontrastu wyświetlenia (poniższa ikona po prawj stronie ekranu)

Treść informacji zamieszczonej w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, jest dostępna zarówno  w formie graficznej, jak i w formie fonicznej. Odsłuchanie treści zamieszczonych w BIP wymaga zainstalowania bezpłatnego dodatku Read Aloud do przeglądarki Chrome lub Firefox.

Przeglądarka Firefox:

 1. Dodatek Real Aloud jest dostępny pod tym linkiem: Read Aloud.
 2. Wybieramy przycisk  + Dodaj do Firefoksa 
 3. Jeżeli pojawi się okienko z pytaniem "Czy dodać Read Aloud A Text to Speech Voice Reader"? oraz dodaniem uprawnień dla dodatku wybieramy Dodaj
 4. W nowym oknie z informacją o dodaniu Read Aloud do Firefoksa wciskamy OK
 5. Po zainstalowaniu w prawym górnym rogu ekranu powinna pojawić się ikona głośnika: . Po wybraniu tej ikony tekst na aktywnej stronie będzie odczytywany. 
 6. W przypadku problemów z odtwarzaniem dzwięku prosimy wykonać poniższe kroki:
  1. w górny menu wybrać Narzędzia i następnie Didatki lub w prawym górnym rogu ekranu wybrać symbol i pozycję Dodatki. Można również skorzystać ze skrótu klawiaturowego Ctrl + Shift + A.
  2. Wybieramy dodatek Read Aloud: A Text to Speech Voice Reader i klikamy symbol po prawej stronie.
  3. Wybieramy pozycję Opcje.
  4. W rozwijanym menu dla opcji Voice wybieramy "Google polski".
  5. Zamykamy zakładkę dodatki.
  6. Tekst powinien być odczytywany poprawnie.

Przeglądarka Chrome:

 1. Dodatek Real Aloud jest dostępny pod tym linkiem: Read Aloud.
 2. Wybieramy przycisk  Dodaj do Chroma 
 3. Jeżeli pojawi się okienko z pytaniem "Dodać Read Aloud A Text to Speech Voice Reader"? oraz dodaniem uprawnień dla dodatku wybieramy Dodaj rozszerzenie
 4. W nowym oknie z informacją o dodaniu Read Aloud do Firefoksa wciskamy X.
 5. Po zainstalowaniu w prawym górnym rogu ekranu powinna pojawić się ikona głośnika: . Po wybraniu tej ikony tekst na aktywnej stronie będzie odczytywany. Jeśli ikona się nie pojawiła to wybieramy ikonę w prawym górnym rogu ekranu, wybieramy ikonę pinezki (przypnij rozszerzenie).
 6. W przypadku problemów z odtwarzaniem dzwięku prosimy wykonać poniższe kroki:
  1. w prawym górnym rogu ekranu wybrać ikonę .
  2. Wybieramy dodatek Read Aloud: A Text to Speech Voice Reader i klikamy symbol  po prawej stronie.
  3. Wybieramy pozycję Opcje.
  4. W rozwijanym menu dla opcji Voice wybieramy "Google polski".
  5. Zamykamy zakładkę dodatki.
  6. Tekst powinien być odczytywany poprawnie.

Metryka

 • opublikował: Robert Czerwieniec
  data publikacji: 2022-11-10 08:59
 • zmodyfikował: Paweł Lewandowski
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-09 11:13

Materiały do pobrania

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: WIS WSA w Rzeszowie
  data wytworzenia: 2021-03-08
 • opublikował: Robert Czerwieniec
  data publikacji: 2021-03-08 09:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7909
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-09 11:13:42
baner toplayer