Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Opłata kancelaryjna

Dz. U. z 2017 r. poz. 1369

USTAWA
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
(wyciąg)

DZIAŁ V
KOSZTY POSTĘPOWANIA
Rozdział 2
Koszty sądowe

Oddział 3
Opłata kancelaryjna

Art. 234. § 1. Za stwierdzenie prawomocności oraz wydanie odpisów, zaświadczeń, wyciągów i innych dokumentów na podstawie akt, pobiera się opłatę kancelaryjną, z zastrzeżeniem § 3.

 • 2. Opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, doręczonego na skutek żądania zgłoszonego w terminie siedmiodniowym od ogłoszenia orzeczenia, pobiera się przy zgłoszeniu wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia i jego doręczenie. Jeżeli opłata nie została uiszczona, przewodniczący zarządzi ściągnięcie jej od strony, która złożyła wniosek. Przepisów art. 220 i art. 221 nie stosuje się.
 • 3. Nie pobiera się opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, podlegający doręczeniu z urzędu.

Art. 235. Opłatę kancelaryjną pobiera się także za odpisy, wyciągi, kopie i wydruki oraz zaświadczenia i inne dokumenty wydawane na podstawie zbiorów gromadzonych i prowadzonych w sądzie poza aktami sprawy.

Art. 236. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat kancelaryjnych. W rozporządzeniu należy uwzględnić, że opłatę pobiera się za każdą stronę wydanego dokumentu, wysokość opłaty za odpis orzeczenia z uzasadnieniem sporządzonego na wniosek nie może być wyższa niż dwieście złotych oraz określić podwyższenie opłaty za wydanie dokumentu sporządzonego w języku obcym lub zawierającego tabelę.

 

 

              

 

 

 

 

 

Dz.U. Nr 221, poz. 2192

 

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

 z dnia 16 grudnia 2003 r.

 

w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych pobieranych w sprawach sądowoadministracyjnych

 (Dz. U. z dnia 24 grudnia 2003 r.)

 

 

 

Na podstawie art. 236 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) zarządza się, co następuje:

 

 • 1. 1. Za każdą stronę odpisu, zaświadczenia, wyciągu lub innego dokumentu wydawanego na wniosek na podstawie akt sprawy sądowoadministracyjnej oraz za stwierdzenie prawomocności pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie 10 zł.
 1. Za kopie i wydruki dokumentów z akt sprawy sądowoadministracyjnej wydawane na wniosek pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie 2 zł za każdą stronę kserokopii lub wydruku.
 2. Jeżeli dokument, jego kopia lub wydruk może być wydany po usunięciu z jego treści danych osobowych lub innych danych objętych tajemnicą prawnie chronioną, opłatę kancelaryjną pobiera się w kwocie:

1) 15 zł za stronę dokumentu, o którym mowa w ust. 1;

2) 3 zł za stronę kopii lub wydruku, o których mowa w ust. 2.

 1. Każdą rozpoczętą stronę liczy się za całą.
 2. Jeżeli dokument, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzony w języku obcym lub zawiera tabelę, pobiera się opłatę kancelaryjną w podwójnej wysokości.

 

 • 2. Opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem doręczony na skutek wniosku o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia, zgłoszonego w terminie siedmiu dni od ogłoszenia orzeczenia albo doręczenia odpisu sentencji orzeczenia, pobiera się w kwocie 100 zł.

 

 • 3. Opłatę kancelaryjną za odpisy, wyciągi, kopie i wydruki oraz zaświadczenia i inne dokumenty wydawane na podstawie zbiorów gromadzonych i prowadzonych w sądzie poza aktami sprawy pobiera się odpowiednio w wysokości określonej w § 1.

 

 • 4. Jeżeli wniosek o wydanie dokumentu, jego kopii lub wydruku został złożony przed wejściem w życie rozporządzenia, opłatę kancelaryjną pobiera się w dotychczasowej wysokości.

 

 • 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.Opłaty sądowe należy uiszczać w kasie Sądu lub przelewem na konto bankowe, podając sygnaturę akt.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Informacji Sądowej WSA w Rzeszowie
  data wytworzenia: 2010-05-06
 • opublikował: Paweł Lewandowski
  data publikacji: 2020-06-18 14:43
 • zmodyfikował: Paweł Lewandowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-18 14:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6709
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-06-18 14:43:50
baner toplayer