Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Rozpoznawanie spraw

Rozpoznawanie spraw przez sąd administracyjny odbywa się na zasadach określonych w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ze zmianami wynikającymi z przepisów szczególnych.

Zasadą jest, że posiedzenia sądowe są jawne, a Sąd rozpoznaje sprawy na rozprawie.

Posiedzenia niejawne wyznaczane są w przypadkach określonych w ustawie.

 

Sprawa może być rozpoznana na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym, w przypadkach określonych w art. 119 i art. 121 p.p.s.a.,jeżeli:

1) decyzja lub postanowienie są dotknięte wadą nieważności, o której mowa w art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach albo wydane zostały z naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania;

2) strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym, a żadna z pozostałych stron w terminie czternastu dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy;

3) przedmiotem skargi jest postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także postanowienie rozstrzygające sprawę co do istoty oraz postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4) przedmiotem skargi jest bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania;

5) decyzja została wydana w postępowaniu uproszczonym, o którym mowa w dziale II w rozdziale 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,

6) jeżeli organ nie przekazał sądowi skargi mimo wymierzenia grzywny, a skarżący zgłosił takie żądanie i nadesłał odpis skargi, gdy stan faktyczny i prawny przedstawiony w skardze nie budzi uzasadnionych wątpliwości.

 

 

Sąd rozpoznaje na posiedzeniu niejawnym sprzeciwy, o których mowa w art. 3 § 2a p.p.s.a., od decyzji wydanych na podstawie art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Sprzeciw podlega rozpoznaniu w terminie trzydziestu dni od dnia jego wpływu. Ocenie Sądu podlega jedynie istnienie przesłanek do wydania decyzji, o której mowa w art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Rozpoznając sprzeciw od decyzji Sąd może przekazać sprawę do rozpoznania na rozprawie.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: WIS WSA w Rzeszowie
    data wytworzenia: 2015-08-26
  • opublikował: Paweł Lewandowski
    data publikacji: 2020-05-11 11:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4276
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-05-11 11:51:15
baner toplayer