Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Informacje ogólne

Ochrona danych osobowych

Od 25 maja 2018 r. zasady przetwarzania danych osobowych w Rzeczypospolitej Polskiej reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016 r., Nr 119. s. 1) – określane dalej skrótem „RODO”. Regulacje uzupełniające zawiera ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000).

Określone w nich zasady przetwarzania danych osobowych znajdują zastosowanie także do sądów administracyjnych, przy czym dotyczy ono dwóch obszarów działalności sądów:

 1. sprawowania wymiaru sprawiedliwości,
 2. obszaru działalności pozaorzeczniczej.

Na mocy RODO Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie jest zobowiązany zachować właściwą ochronę danych osobowych osób fizycznych przetwarzanych przez komórki organizacyjne Sądu. Jednak w zakresie sprawowanego przez sąd wymiaru sprawiedliwości niektóre regulacje RODO, w tym w zakresie informacyjnym, z mocy art. 23 ust. 1 i art. 9 ust. 2 RODO w zw. z art. 3 - 6 ustawy o ochronie danych osobowych oraz art. 12a § 2 ustawy z 25 lipca 2002 r. – Prawo o ustroju sądów administracyjnych, zostały wyłączone lub ograniczone, a w ich miejsce obowiązują procedury określone w ustawie – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i przepisach szczególnych. Chodzi w szczególności o przetwarzanie danych stron postępowania sądowego, w tym skarżących i uczestników będących osobami fizycznymi, na potrzeby postępowania sądowego oraz dostępu do akt sprawy. Przetwarzanie to odbywa się celu realizacji obowiązków prawnych i w zakresie, w jakim związane jest ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości, nie podlega nadzorowi organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych przez wojewódzkie sądy administracyjne w postępowaniach sądowych sprawuje Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego (art. 12b § 1 P.u.s.a.). Do nadzoru tego stosuje się odpowiednio odnośne przepisy ustawy – Prawo o ustroju sadów powszechnych (art. 12b § 3 P.u.s.a.).

W pozostałych obszarach działania sądów administracyjnych, niedotyczących sprawowanego wymiaru sprawiedliwości, przepisy RODO obowiązują w pełnym zakresie.

 

Szczegółowe informacje na temat RODO oraz jego obowiązywania w sądach administracyjnych dostępne są na stronie internetowej Naczelnego Sądu Administracyjnego w zakładce „RODO ‑ wybrane informacje ogólne” po adresem http://www.nsa.gov.pl/ochrona-danych-osobowych-wybrane-informacje-ogolne.php.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, ul. J. I. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów.

 

Inspektor ochrony danych

RODO wymaga, aby administrator będący podmiotem publicznym, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości, wyznaczył Inspektora ochrony danych. Ustawa o ochronie danych osobowych obowiązek ten nakłada na jednostki sektora finansów publicznych, do których zalicza się sądy.

W Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie Inspektorem ochrony danych wyznaczono pana Andrzeja Tokarza.

Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z Inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy RODO. Kontakt, poza pocztowym na adres Sądu, jest możliwy drogą e-mailową pod adresem poczty elektronicznej .

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Ochrony Danych WSA w Rzeszowie
  data wytworzenia: 2019-07-29
 • opublikował: Robert Czerwieniec
  data publikacji: 2020-05-19 13:24

Klauzule informacyjne

 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Ochrony Danych WSA w Rzeszowie
   data wytworzenia: 2019-07-29
  • opublikował: Paweł Lewandowski
   data publikacji: 2020-05-19 13:30
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Ochrony Danych WSA w Rzeszowie
   data wytworzenia: 2019-07-29
  • opublikował: Paweł Lewandowski
   data publikacji: 2020-05-19 13:31
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Ochrony Danych WSA w Rzeszowie
   data wytworzenia: 2019-07-29
  • opublikował: Paweł Lewandowski
   data publikacji: 2020-05-19 13:32
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Ochrony Danych WSA w Rzeszowie
   data wytworzenia: 2019-07-29
  • opublikował: Paweł Lewandowski
   data publikacji: 2020-05-19 13:33
 • Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Inspektor Ochrony Danych WSA w Rzeszowie
   data wytworzenia: 2019-07-29
  • opublikował: Paweł Lewandowski
   data publikacji: 2020-05-19 13:34

Metryka

 • opublikował: Robert Czerwieniec
  data publikacji: 2020-05-19 13:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4214
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-05-19 13:34:42