Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Wpis

Dz. U. z 2017 r. poz. 1369

USTAWA
z dnia 30 sierpnia 2002 r.
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
(Wyciąg)

DZIAŁ V
KOSZTY POSTĘPOWANIA
Rozdział 2
Koszty sądowe

Oddział 2
Wpis

Art. 230. §  1.  Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały.

§  2.  Pismami, o których mowa w § 1, są skarga, sprzeciw od decyzji, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania.

Art. 231. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały.

Art.  232.  §  1.  Sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od:

1) pisma odrzuconego lub cofniętego do dnia rozpoczęcia rozprawy;

2) zażalenia na postanowienie w przedmiocie ukarania grzywną, jeżeli zażalenie zostało uwzględnione.

§  2.  Postanowienie w przedmiocie zwrotu wpisu może być wydane na posiedzeniu niejawnym.

Art. 233. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz szczegółowe zasady pobierania wpisu. W rozporządzeniu należy uwzględnić, że wpis nie może być niższy niż sto złotych, wpis stosunkowy nie może być wyższy niż 4% wartości przedmiotu zaskarżenia i nie może przekraczać stu tysięcy złotych, a wpis stały wyższy niż dziesięć tysięcy złotych, oraz że wpis stały powinien być zróżnicowany w zależności od rodzaju i charakteru sprawy.Dz. U. Nr 221, poz. 2193

ROZPORZĄDZENIE

RADY MINISTRÓW

 z dnia 16 grudnia 2003 r.


 w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

 (Dz. U. z dnia 24 grudnia 2003 r.)

 

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wpis stosunkowy zależy od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem i wynosi:

 1)  do 10.000 zł - 4 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 100 zł;

 2)  ponad 10.000 zł do 50.000 zł - 3 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 400 zł;

 3)  ponad 50.000 zł do 100.000 zł - 2 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 1.500 zł;

 4)  ponad 100.000 zł - 1 % wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 2.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł.

§ 2. 1. Wpis stały bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wynosi w sprawach:

 1)  skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym - 100 zł;

 2)  skarg na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa - 200 zł;

 3)  skarg na akty prawa miejscowego organów jednostek samorządu terytorialnego i terenowych organów administracji rządowej - 300 zł;

 4)  skarg na akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż akty prawa miejscowego, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej - 300 zł;

 5)  skarg na akty nadzoru nad działalnością organów jednostek samorządu terytorialnego - 300 zł;

 6)  skarg na bezczynność organów administracji publicznej - 100 zł;

 7)  zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych - 100 zł.

2. Wpis stały wynosi w sprawach skarg dotyczących koncesji, zezwoleń lub pozwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie:

 1)  budowy i eksploatacji autostrad płatnych oraz dróg ekspresowych - 10.000 zł;

 2)  energetyki - 10.000 zł;

 3)  transportu lotniczego, kolejowego i morskiego - 10.000 zł;

 4)  radiofonii i telewizji - 10.000 zł;

 5)  publicznego obrotu papierami wartościowymi - 10.000 zł;

 6)  działalności bankowej - 10.000 zł;

 7)  ubezpieczeń bezpośrednich i reasekuracji - 10.000 zł;

 8)  funduszy emerytalnych - 10.000 zł;

 9)  funduszy inwestycyjnych - 10.000 zł;

10) wytwarzania wyrobów spirytusowych i tytoniowych - 8.000 zł;

11) obrotu hurtowego napojami alkoholowymi - 8.000 zł;

12) kasyn gry - 10.000 zł;

13) innych gier losowych i zakładów wzajemnych - 8.000 zł;

14) łączności, w tym telekomunikacji, bez usług pocztowych - 8.000 zł;

15) usług pocztowych - 1.000 zł;

16) ochrony osób i mienia - 5.000 zł;

17) usług detektywistycznych - 5.000 zł;

18) obrotu dewizowego - 5.000 zł;

19) prawa celnego - 5.000 zł;

20) produkcji i obrotu hurtowego środkami farmaceutycznymi - 3.000 zł;

21) aptekarstwa i zakładów opieki zdrowotnej - 1.000 zł;

22) żywności i żywienia - 1.500 zł;

23) geologii i górnictwa - 1.000 zł;

24) kultury, edukacji i wychowania - 1.000 zł;

25) sportu, turystyki i rekreacji - 1.000 zł;

26) utrzymywania czystości i porządku - 800 zł;

27) w pozostałym zakresie - 500 zł.

3. Wpis stały wynosi w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym, z zakresu:

 1)  budownictwa i architektury - 500 zł;

 2)  zagospodarowania przestrzennego - 500 zł;

 3)  ochrony środowiska i przyrody - 200 zł;

 4)  gospodarki wodnej - 300 zł;

 5)  nieruchomości - 200 zł;

 6)  rolnictwa i leśnictwa - 200 zł;

 7)  ewidencji ludności i dowodów osobistych - 100 zł;

 8)  cudzoziemców, paszportów i wiz - 300 zł;

 9)  aktów stanu cywilnego i obywatelstwa - 100 zł;

10) kombatantów - 100 zł;

11) własności przemysłowej - 1.000 zł;

12) zobowiązań podatkowych - 500 zł;

13) prawa celnego - 500 zł.

4. Wpis stały w sprawach skarg dotyczących uprawnień do wykonywania określonego zawodu, czynności lub zajęć, bez względu na ich rodzaj i charakter, wynosi 200 zł.

5. Wpis stały w sprawach skarg dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy, pobiera się w wysokości 200 zł.

6. W sprawach skarg niewymienionych w ust. 1-5 wpis stały wynosi 200 zł.

§ 3. Wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł.

§ 4. Wpis stały od wniosku o wszczęcie postępowania, bez względu na przedmiot sprawy, wynosi 100 zł.

§ 5. 1. Przy uiszczaniu wpisu - zarówno gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego, jak i na rachunek bankowy tego sądu - należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany, oraz sygnaturę akt sądowych.

2. (utracił moc).

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Informacji Sądowej WSA w Rzeszowie
    data wytworzenia: 2010-04-29
  • opublikował: Paweł Lewandowski
    data publikacji: 2020-06-18 14:40
  • zmodyfikował: Paweł Lewandowski
    ostatnia modyfikacja: 2020-06-18 14:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6835
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-06-18 14:46:45
baner toplayer