Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Przyjmowanie spraw

Zakres właściwości i postępowanie przed sądami administracyjnymi regulują w szczególności ustawy – Prawo o ustroju sądów administracyjnych oraz ustawa – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Przyjmowanie pism w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym odbywa się na zasadach określonych w rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1177) oraz zarządzenia nr 14 Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia zasad biurowości w sądach administracyjnych.

Pisma nadesłane do sądu w zamkniętych kopertach wyjmuje z koperty wyznaczony pracownik sądu. Pisma adresowane do Prezesa Sądu doręcza się Prezesowi Sądu (upoważnionemu pracownikowi) bez otwierania kopert. Pisma adresowane imiennie doręcza się adresatom także bez otwierania kopert.

Na żądanie osoby wnoszącej pismo do sądu, pracownik prowadzący biuro podawcze lub upoważniony do przyjmowania korespondencji poświadcza przyjęcie pisma na jego fotokopii lub w książce doręczeń.

Pismo wpływające do sądu kierownik sekretariatu przedstawia przewodniczącemu wydziału, który wydaje zarządzenie co do sposobu jego załatwienia.

W przypadku ustnego zgłoszenia wniosku, którego zgłoszenie nie wymaga zachowania formy pisemnej, kierownik sekretariatu lub inny upoważniony pracownik sporządza protokół przyjęcia wniosku, w którym, poza wskazaniem czasu i miejsca sporządzenia protokołu oraz osób uczestniczących w jego spisaniu, należy zamieścić oznaczenie stron i dokładnie określone żądanie wraz z podaniem istotnych okoliczności, które uzasadniają żądanie. Protokół podpisuje zgłaszający wniosek oraz pracownik sądu sporządzający protokół.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: WIS WSA w Rzeszowie
    data wytworzenia: 2010-01-04
  • opublikował: Paweł Lewandowski
    data publikacji: 2020-05-11 11:46

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4094
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-05-11 11:46:43
baner toplayer