Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Informacja o przysługujących środkach prawnych

Rozpatrzenie wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W przypadku jednak niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania, stosownie do art. 21 ust. 6 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352).

Jeżeli wniosku nie można rozpatrzeć w tym terminie wnioskodawca jest zawiadamiany o tym fakcie oraz o nowym terminie, w jakim wniosek zostanie rozpatrzony, nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

 

Środki prawne

 

Sprzeciw

Rozpoznając wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie może przedstawić wnioskodawcy ofertę określającą warunki ponownego wykorzystywania żądanych informacji oraz opłaty z tym związanej.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę może, w terminie 14 dni od jej otrzymania, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić podmiot zobowiązany o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie.

Od decyzji wydanej w tym zakresie stronie przysługuje odwołanie.

 

Odwołanie

W zakresie nieuregulowanym ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352) do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).

 

Od decyzji Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie stronie przysługuje odwołanie do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, które należy wnieść za pośrednictwem Prezesa Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

 

Skarga

Decyzja ostateczna może być przedmiotem skargi. Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi,

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: WIS WSA w Rzeszowie
    data wytworzenia: 2017-10-09
  • opublikował: Paweł Lewandowski
    data publikacji: 2020-04-29 10:35
  • zmodyfikował: Paweł Lewandowski
    ostatnia modyfikacja: 2020-05-08 14:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5499
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-05-08 14:01:51
baner toplayer