Biuletyn Informacji Publicznej
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Treść strony

Komunikat w sprawie możliwości rozpoznawania spraw w WSA w Rzeszowie w trybie uproszczonym

W związku z istotnym zagrożeniem zakażenia wirusem SARS-Co V-2 i wynikającym stąd czasowym ograniczeniem zakresu przeprowadzania rozpraw przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Rzeszowie (zarządzenie nr 14/2020 Prezesa WSA w Rzeszowie z dnia 25 maja 2020 r.) Sąd informuje, że zgodnie z art. 119 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm.) sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, jeżeli strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w tym trybie, a żadna z pozostałych stron w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy.

            Jednocześnie informujemy, że sądy administracyjne rozstrzygają w granicach danej sprawy nie będąc jednak związane zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną, z zastrzeżeniem art. 57a. (art. 57a dotyczy skarg na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej). Powyższe uprawnia do konkluzji, że sąd administracyjny rozpoznając skargę, nawet przy nieobecności strony, uwzględni ją także wówczas, kiedy dostrzeże naruszenia prawa, które nie zostały podniesione w zarzutach, we wnioskach i przy braku wskazania przez stronę ich podstawy prawnej. 

      Wnioski o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym mogą być składane w formie „papierowej” (za pośrednictwem operatorów pocztowych) lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem platformy e-PUAP.

         Dodatkowych informacji w tej sprawie udziela Wydział Informacji Sądowej WSA
w Rzeszowie pod numerami telefonów +48 17 86 04 507 lub +48 17 86 04 507, a także z wykorzystaniem poczty elektronicznej.

Wniosek do pobrania

 

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

 

Art.  57a.  [Skarga na interpretację przepisów prawa podatkowego, opinię zabezpieczającą i na odmowę wydania opinii zabezpieczającej]

Skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Art.  119.  [Przesłanki rozpoznania sprawy w trybie uproszczonym]

Sprawa może być rozpoznana w trybie uproszczonym, jeżeli:

1) decyzja lub postanowienie są dotknięte wadą nieważności, o której mowa w art. 156 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach albo wydane zostały z naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania;

2) strona zgłosi wniosek o skierowanie sprawy do rozpoznania w trybie uproszczonym, a żadna
z pozostałych stron w terminie czternastu dni od zawiadomienia o złożeniu wniosku nie zażąda przeprowadzenia rozprawy;

3) przedmiotem skargi jest postanowienie wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także postanowienie rozstrzygające sprawę co do istoty oraz postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie;

4) przedmiotem skargi jest bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania;

5) decyzja została wydana w postępowaniu uproszczonym, o którym mowa w dziale II w rozdziale 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Art.  120.  [Rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym. Skład sądu]

W trybie uproszczonym sąd rozpoznaje sprawy na posiedzeniu niejawnym w składzie trzech sędziów.

Art.  134.  [Granice orzekania sądu]

 • 1. Sąd rozstrzyga w granicach danej sprawy nie będąc jednak związany zarzutami i wnioskami skargi oraz powołaną podstawą prawną, z zastrzeżeniem art. 57a.

drukuj (Komunikat w sprawie możliwości rozpoznawania spraw w WSA w Rzeszowie w trybie uproszczonym)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Informacji Sądowej WSA w Rzeszowie
  data wytworzenia: 2020-09-03
 • opublikował: Paweł Lewandowski
  data publikacji: 2020-09-03 14:26
 • zmodyfikował: Paweł Lewandowski
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-03 14:28

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11872
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-10-19 12:51